FaniKlocków IkonaaStrefa okazjiMarketplaceStatusyZestawyMinifigurki

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Brick Investment Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Patriotów 110 (kod pocztowy: 04-844), Warszawa.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: … lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
 • Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie obywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej w postaci newslettera;
  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, który polega na udzieleniu odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej oraz na dochodzeniu roszczeń związanych z umową.
 • Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, które na podstawie stosownych umów, porozumień lub przepisów prawa przetwarzają dane osobowe powierzone lub udostępnione przez Administratora.
 • Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub przez okres prowadzenia korespondencji lub do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z wykonaniem umowy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim odbywa się ono na podstawie zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody,
  • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości założenia konta lub brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez profilowanie. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w Polityce Prywatności, zamieszczonej na stronie internetowej Administratora: https://app.faniklockow.pl/privacy_policy.